KVKK NEDİR?

  • Post category:KVKK

Bilgi teknolojilerinin her geçen gün gelişmesi, sanayi devriminin dördüncü jenerasyonu olarak nitelendirilen endüstri 4.0 ile veriye dayalı bilimsel metotlara geçiş yapılması, büyük veri yazılımlarının kullanılmaya başlanması ve buna paralel olarak bireylerin de akıllı cihazları gündelik hayatlarında daha fazla tercih etmesiyle geniş bir veri pazarı meydana gelmiştir. Gelinen aşama, işlenen verilerin güvenliğinin sağlanması ve veri ihlallerinin önlenmesi amacıyla devletler ve uluslararası topluluklar tarafından birtakım düzenlemeler yapılmasını gerekli kılmıştır.

2016/679 sayılı Avrupa Birliği Genel Veri Koruma Tüzüğü (GVKT) kabul edilmiş, 2 yıllık geçiş ve uyum sürecinden sonra 25.05.2018 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Ülkemizde de Anayasanın 20. maddesinin 3. fıkrasında “Kişisel verilerin korunmasına ilişkin esas ve usûller kanunla düzenlenir.” hükmüne binaen 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (KVKK), 07 Nisan 2016 tarih ve 29677 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

KVKK, kişisel verilerin korunmasıyla ilgili yasal çerçeveyi, sorumlulukları ve aynı zamanda yükümlülükleri de belirlemiştir. Böylece kişisel verilerin kim tarafından, hangi amaçlara yönelik toplanacağını, nasıl kullanılacağını ve nasıl imha edileceğine ilişkin düzenlemeler getirmiştir. Kanun’un öngördüğü uyum süreci 7 Nisan 2018’de sona ermiştir. Bu nedenle kişisel verileri toplayan, işleyen, saklayan gerçek ve tüzel kişilerin ciddi nitelikte para ve hapis cezaları öngören yaptırımlarla karşılaşmamaları için süreçlerini KVKK’ya uyumlu hale getirmeleri büyük önem taşıyor.